Farah Notash

قانون مندی دادگاه سوئد برای محاکمه حمید نوری

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

اعلامیه شماره 62

بیست ویکم مرداد= 12. 08. 2021

حزب طوفان در مقالۀ " باور به اصولیت شرط هر مبارزه انقلابی و جلب اعتماد مردم است" ،  صلاحیت دادگاه استکهلم برای محاکمۀ حمید نوری یکی از جنایتکاران "قتل عام زندانیان سیاسی 1367" را زیر سئوال برده و آن را برسمیت نمی شناسد. چرا که جرایم در سوئد اتفاق نیافتاده است! از این رو، قوانین بین المللی در این مورد لازم به ذکر هستند .

رسیدگی به اتهام حمید نوروزی در دادگاه استکهلم از سه زاویه موافق با قانون قضایی بین المللی است.

یکم: تابعیت یا اقامت شاکیان در کشور سوئد است.

حق قانونی شاکیان است تا از دادگاه کشور متبوع خود در خواست نمایند به این اتهام رسیدگی کرده و حقوق قانونی آنان را استیفا نماید.

دوم صاحب سر زمینی است با این توضیح : هر چند متهم در کشور دیگری مرتکب جرم شده است، اما دادگاه محل حضور متهم نیز می تواند به مجرمانه رسیدگی کند.

سوم و با اهمیت در جنایت علیه بشریت است: که در چنین مواردی متهم به جنایت علیه بشریت و مثلن نسل کشی در هر کشور دموکراتیکی که یافت شود؛ سازمان قضایی آن کشور صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد .

نمونۀ تاریخی مورد پینوشه دیکتاتور شیلی است که دادگاه انگلیس به اتهام او رسیدگی کرد.

 یا متهمین صربستان در نسل کشی بوسنی.

در مورد قربانیان مجاهدین با توجه به در گیری نظامی، نوع اتهام می تواند کشتار جمعی یا جنایت علیه بشریت باشد.

و دیگر اعتراض حزب توفان مورد چپ ها بوده است. چون اعدام آنان به عنوان جنایت علیه بشریت عنوان نشده است.

در مورد چپ های غیر مذهبی نیز اعدام غیر قانونی از موارد اتهام است.

در هر دو مورد عنوان " اسیران" نیز می تواند عنوان اتهام باشد . زیرا زندانی اعم از سیاسی یا جز آن،  در دست حکومت به مثابه اسیر است. و دادگاه در مورد همه یکسان عمل خواهد کرد.

منسوبین چپ ها نیز می توانند دادخواست خود را در موارد اعتراضی به دادگاه ارائه دهند.

برای مثال شاید حزب توفان دادخواستی تهیه کرده و به زبان انگلیسی ترجمه و به امضای تمام احزاب و سازمان های سیاسی ایران رسانده و به دادگاه استکهلم ارائه دهد

به هر حال بردن صلاحیت دادگاه سوئد جانبداری از رژیم ملا و جنایتکارانش را محسوب می شود.

دفاع از رژیم ملا ، با این همه دزدی و جنایت واقعا خیلی سخت است و شاید بهتر است که گفته شود غیر ممکن است! ولی حزب شدیدا رویزیونیستی توفان، با تلاش فراوان، دفاع از جمهوری اسلامی را به نام دفاع از ایران همواره از وظایف خود دانسته و دنبال می کند. اگر چه نوشتن شعار سرنگونی در نشریاتش هرگز فراموش نمی شود!

یک روز با آوردن سندی نا همخوان از لنین، برای دفاع از مذهب در تطهیرخود، یک روز با حمله به دادگاه سوئد که جنایتکاری را می خواهد محاکمه کند!

و حقیقتا دفاع از رژیم ملا، مسئله امروزی حزب توفان نیست،  42 سال است که با شگردهای مختلف از رژیم ملا دفاع می کند. حزب توفان نه با حزب و سازمانی متحد شده ومی شود  و نه هیچ گونه اتحادی را تأیید می کند. چون اساسا مسئله اش براندازی نیست و نشر این گونه مطالب ناهنجار از وظایف آن است. و دفاع از رژیم ملا را با نقاب مخالف، یک وظیفۀ می داند. .

اکنون، و هم زمان دادگاهی در ایران، سعید مرتضوی قاتل دیگری را محاکمه و تبرئه کرده است. او از قاتلان سوله های کهریزک مربوط به کودتای دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد در 1388 است. در آن رابطه حزب طوفان هیچ اعتراضی ندارد و نگفته که دادگاه صلاحیت نداشته است

 از مهمترین محاسن محاکمه دادگاه سوئد افشای جنایت های پشت دیوار زندان است. و این کمترین کاریست که در حق قربانیان مظلوم دست بسته  و خانوادۀ آنان می توان انجام داد.

رئیسی در زمان اعتراضات علیه ریاست جمهوریش گفت: به من تکلیف شده که وارد مبارزات انتخاباتی شوم. و حتما به او تکلیف شده که این افراد را بکشد. و انتصاب کنونی اونیز، صرفا بخاطر اطاعت کورکورانۀ او ست، نه برتری او بر علی لاریجانی و یا هر کاندید دیگر. او یک ابزار فرصت طلب بی استعداد است که با فرمانبرداری محض خود را بالا کشیده است.  و نه یک انسان.  

در سوئد و در تهران، دادگاه ها قاتلانی را محاکمه می کند. یکی تبرئه کرده و دیگری به احتمال به یقین محکوم خواهد کرد. ولی رژیم خونخوار ملا همچنان به روند  خود ادامه می دهد.  تا روزی که این رژیم بر پا است و سید علی و بیت اش حاکمان ایران هستند ، جز این نیست. و دفاع از رژیم ملا تحت هر پوششی ویا به بهانۀ  دفاع از ایران، ایرانی که در آتش ملایان می سوزد واقعا ننگ آور است.

نگرانی دیگر حزب طوفان، آماده سازی جهان با تبلیغات این دادگاه برای حملۀ اسرائیل به ایران است. این دادگاه یک سال جلوتر از حمله به کشتی اسرائیلی راه اندازی شده و ربطی به مسئلۀ اسرائیل ندارد.  در ضمن اسرائیل نیازی به حکم و یا تبلیغ این دادگاه ندارد. مدرک، سلاح اتمی و پشتیبان به اندازۀ کافی دارد. اسرائیل همواره می خواسته حمله کند ولی آمریکا ملایان را برای پیشبرد مقاصد خود بسیار مناسب می بینند، از این رو تا بحال سعی در متوقف کردن اسرائیل از حملۀبه ایران بوده اند. ببینید چطور آمریکا 5000 زندانی طالبان را برای کشتار مردم مظلوم با فتنه آزاد کردو بجان مردم مظلوم

 افغانستان انداخت و رفت!

اتحاد علیه ملایان

اتحاد برای نجات انسان است

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power