Farah Notash

حمایت از فلسطینیان در تظاهرات وین

فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست        قدرت زنان    12 ماه مه  2021

 

امروز تظاهرات بسیار برانگیزاننده و پر شوری در حمایت از فلسطینیان  در مرکز شهر وین جاری بود. در شرایطی که قرنطینه کوید 19 هنوز تایک هفته دیگر ادامه دارد و باران هم بتناوب میبارید، ولی جمعیت 3 هزار نفری با حضور خشمگین خود، پیامی کوبنده به اسرائیل می فرستاد

شعارهای شورانگیزی به زبان عربی توسط جوانان عرب از کشور های مختلف عربی فریاد زده می شدند

ما به ارشلیم می رویم و  ودر تعداد میلیونی کشته می دهیم و فلسطین را آزاد می کنیم.

ما همه فلسطینی هستیم ...ما همه فلسطینی هستیم

اسرائیل ، مردم ارشلیم را از خانه هایشان بیرون نکن.

اسرائیل دارد فلسطینیان را می کشد. الزامی ندارد که شما مسلمان باشید تا از فلسطنیان دفاع کنید. اگر انسانید از آنان دفاع کنید.

دولت اتریش از اسرائیل حمایت نکن.

آزادی برای فلسطین   آزادی برای فلسطین

بیرون کردن مردم از خانه هایشان در ارشلیم را پایان دهید.

غزه ...غزه ...تو  شهر فلسطین هستی.

غزه ما تا مرگ از تو حمایت می کنیم.

 

در حالی که دو سه جوان با زحمت خود را به بالای مجسمه مدرنی در میدان موزه می رساندند،  بزرگترین پرچم فلسطین را در آنجا به اهتزاز در آوردند .

براستی این یک تظاهرات معمولی نبود.

این جوانان عرب از کشور های مختلف عربی ، شکوه انسان دوستی بی مرز خود را  با زیباترین شعار ها و شورانقلابی به میدان مبارزه آورده بودند.

کاش دولتهای عرب از این جوانان انسانیت را می آموختند.

 

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power