Farah Notash

هیئت سیاسی اکثریت

نمی تواند که به ایستاد دیگر

روی هم تا خورده تا زانو

کیسه های پر چرب شکمش

 

کله اش کوچک و پوک و بدنش بس گنده

خفه کرده همه را

بوی گند عرقش

 

در تحول با سیاست ارباب

کرده تغییر ستارۀ سرخ...  به نشان پنج پر و مبتذل قرمز

نصب همواره ... بروی پستان آویزان چپش

 

و با لمس گه گاه آن با کف دست

می چکاند اشگ تمساح ...

از چشم چپش

 

تا می آید که حرف زند با دهانی پر ز دندان طلا ... و بوی عفن

می جهند بیرون ... کرم ها پی در پی

از درون دندان نیش چپش

 

موش و ترسو شده او

تغییر جهت داده ... راست شده او

لیک اعلامیه هایش ... هنوز با همان مهر چپش

 

در اعلامیۀ  ضد خلقی یه  تازۀ خود

با ایست خصومت... علیه اسراییل و آمریکا

زرد کرده شلوارش...آویزان تا پای چپش

 

سال ها پیش... صدو هشتاد درجه چرخیده

رنگ باخته سرخی او... سه طلاقه شده او

برای فریب ... هنوز پشت نام  ایام جوانی و چپش

 

داده بر باد همه آمال فدایی خود... ضد خلقی شده او

لیک تحت عنایت های اسراییل و آمریکا

مانده در دست هنوز... تخم چپش

 

 

فرح نوتاش

وین 19 ماه مه 2016

کتاب 7

www.farah-notash.com