Farah Notash

خجسته خیز

2015  فرح نوتاش   وین مارس

بهار آمد بنفشه  یاد ما کن

شدیم از لاله زاران  یاد ما کن       

بهار آمد  بهار آمد  بهاران

فروزان شعله ها در قلب یاران

بهار آمد بهار آمد دوباره

نمی گردد فنا شور و شراره

گذر از معبر زندان و اعدام

نه دیگرگون شدند رندان و فرجام

بهار و ولوله  از شور و غوغا

نوید رویش و نفیر پویا

کمان هفت رنگ در جان عاشق

شرنگ نفرت از رژیم سارق

طلوع و اوج زرین بهاران

شد آخر سایۀ سرد زمستان

گل و سنبل هزاران رنگ و پویش

خجسته خیز صفیرشاد شورش

 

ما مدرسۀ انگلیسی ها( فیضیه) را در قم و دیگر اماکن خواهیم بست

ما نوکران انگلیس، امریکا، اسرائیل را درایران و جهان می شناسیم.

ودست غارتگر آنان را از جان و مال مردم کوتاه خواهیم کرد.

Womens-power.farah-notash.com       www.farah-notash.comقدرت زنان