Farah Notash

جهان بی مرز

تقدیم به تمام آنانی که سوریه را

 از وجود ارتش اسلامی آمریکا پاک کردند

 

 

ما سربازان جهان بی مرزیم

                              و رهروان راه پیروزی   

آن زمان که...

فریاد اعتراض جهانیان

 هجوم وحشیانۀ آمریکای بربر را

در 2003 به عراق ... منع می کرد

بوش بی گوش... نشنید و حمله کرد

و پس از کشتار و ویرانی

 ایجاد هرج و مرج ... تا امروز

و کشیدن سطح رشد جامعه ... دو قرن به عقب

اساسنامه ای در خور

طرح های خانه برانداز آتی خود

مکتوب و مهر کرد

حال چگونه و چرا...

این اساسنامۀ قانونی ست؟

این اساسنامه ... از بن

انعکاس راستین قانون جنگل

 

شطرنجی کردن  

و تمام خود مختاری های با مهر آمریکا

اهرم سلطۀ جهان خواران ...

و باور آن ...

تأیید حمله... کشتار... قصاوت و غارت

قبول اربابی بربرهاست

و از عجایب عصر ما

 که آمریکای صهیونیست و حامیانش

 حال ... از پیروان لنین شده اند!

از کی ...  

دوستی گرگ و بره مقبول است؟           

 

ما  سربازان جهان بی مرزیم

                               و رهروان راه پیروزی

و شنا را ... در برکه و حوض نه

که بر امواج دریاهای آزاد... می آموزیم

و تا زمانی که... امپریالیسم برای سلطه

جهان را خرد... کم زور و مطیع می خواهد

ما دفاع ازمرزهای جنوب را

دفاع از شرف وعزت انسان جنوب

و مبارزه علیه بردگیش

و اربابی بربرها

می دانیم

 

ما سر بازان  جهان بی مرز یم

                                و رهروان راه پیروزی

و روشن است

که آمریکای صهیونیست

سپاه اوجالان را

بی اوجالان می خواهد

او فتنه است ... نه فکر رهایی کورد

 او در پی سرباز مفت

در پی کاشتن تخم جنگهای صد ساله

و خدمت به کارخانه داران سلاح سازی آمریکا

و برداشت صد در صد

 

ما سربازان جهان بی مرزیم

                              و رهروان راه پیروزی

و جهان را در صلح و آرامش

عاری از هر گونه تسلیحات هسته ای

یاغیر هسته ای می خواهیم

لیک.... آنگاه که امپریالیسم

با تکیه بر سلاح  هسته ای اش

جهان را به زیر سلطه می خواهد

ما نیز ... تجهیز به سلاح های هسته ای

و انواع غیر هسته ای را

در دفاع از خود

با رد قوانین امپریالیستی

حق بی چون و چرای مردمان جنوب می دانیم

 

ما سربازان جهان بی مرز یم

                           و رهروان راه پیروزی

و برای مرزهایی از جنس

عطر و رنگ گل سرخ می جنگیم

و مردمان زمین را

با قطع نظر از هر جنس و نژاد...

شمال یا که جنوب

 یک خانواده می دانیم

و می تپد نبض... بر جدار رگهامان

در حمایت از تمام کودکان زمین

و آفتاب بی غروب خوشبختی ما

در عشق بی حصار ماست

 

ما سربازان جهان بی مرزیم

                          و رهراوان راه پیروزی

و زمین را

در صلح و عشق وآرامش

آرزومندیم

لیک... مادامیکه هیولا جان دارد

و کارش آشوب جهان

برای نابودی آن

سوار بر مرکب امید... چهار نعل

 به پیش می تازیم

گر چه میدان عمل... ظاهرا

بی سر و سامان است

لیک بزودی ... ما همگی

زیر یک پرچم گرد خواهیم آمد

 و حصار هایی از جنس نور و بلور

 اتحاد ما را رقم خواهد زد

                      حصار های حذر

حذر از التقاط ...

حذر از راه کارهای صورتی... بجای سرخ

حذر از ... نوشدارو...

                         از دستان بخون آلوده

حذر از ... توجیه وسیله برای هدف

حذراز نادیده انگاران خط خطا- قرمز

                         و فرار از انتقاد ز خود

حذر از آش با سنگ ریزه و بال مگس

                          بجای آش عدس

حذر از زندگی  به سیاق کلاغ

حذر از آنچه که نیست ... در شأن عقاب

عقاب ...  انسان طراز نوین

انسان زیرو رویی و تغییر

با نگاهی تند و هشیار... علیه هر تبعیض

با عشق بی مرز... به خانوادۀ واحد انسان ها

غالب شده برخود وغریزهای تن ...همه جان

رها ... ازهرگونه اعتیاد

و آزاد از بند های بردگی

ستون بودش اراده ... ایستاده چو سرو

آراسته ذات خود... با دانه های درشت گوهر

آگاهی و هوشیاری

پاکی و پویای

رها از حسادت و بد خواهی

مدافع حق وشرف و حرمت انسانی

نه ساکت در برابر ظالم

مدافعی شجاع

فائق بر ترس های حقارت بار حفظ " من "

زلال

بیگانه با دروغ و ریا

قامتش ورزیده پاک ... بس زیبا

و لبخندش ... برآمده از تلالوی خورشید درون

اولین گام اتحاد ما

انتقاد از خویش

الویت به راه پیروزی ... بجای من

و صد البته...

انتقاد از خود ...  برای لوطی

با سبیل های چرب با دمبه

افت دارد!

ولی برای انسان زیبای طراز نوین

انتقاد ازخود... تراش الماس وجود

حلقۀ نیرو ... و اتحاد

حلقۀ زیرو رویی و تغییر

حلقۀ خلوص و صفا... مهر

وفرهنگی ست بس زیبا 

 

ما سربازان جهان بی مرزیم

                             و رهروان راه پیروزی

ومی لرزاند

هستی جهان خواران

تصور اتحاد ما

ازین رو ... به روز می کنند

سلاح تفرقه را

...

و نفرت خالص ما...

از تمامی فریبکاران انحراف

دزدان فکر ومهر مردم ...  

مردم کار

صیقل سلاح ما

 

 

فرح نوتاش

وین  17 نوامبر 2017

کتاب شعر 7

www.farah-notash.com