Farah Notash

نامۀ سر گشاده برای سازمان ملل و 5+1

از طرف جبهۀ مردم برای نجات ایران

24.11.2019

 

این نامه آژیری است که خطر تهدید کنندۀ ملتی گرفتار در شرایط بسیار پیچیده را اعلان می کند. و تقاضای کمک فوری می شود.

تصمیم آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان غربی در نشست گودالوپ 1979 (دیماه 1357) این بود که شاه برود و خمینی بیاید.

بعد از کوتای آمریکایی 1953  (1332)  اعتراض خمینی علیه اصلاحات شاه و قانون کاپیتولاسیون آمریکا ، اولین انفجار اجتماعی در سال 1963(خرداد1342) بود. موضع ضد کاپیتولاسیون خمینی مثبت تلقی شد. اما حقیقت نهفته در پشت آن در سایه ماند. چون خمینی یک ضد استعمار حقیقی نبود. اگر او علیه آمریکا بود، بخاطر گرایش پنهانش به انگلیس بود.  او مخالف تقسیم اراضی فئودالها بین کشاورزان بود.

امپریالیسم بریتانیا به موازات ایجاد کمپانی هند شرقی شروع به نفوذ در جامعۀ اسلامی کرد.

شکل گیری مکتب هرمی اطاعت کور کورانه تقلید و مقلد آیت اله ها ، شکل دهی به سلطۀ غیر مستقیم انگلیس بر توده های مسلمان بود.

به این صورت که هر آیت الهی عده ای را به عنوان مقلد دور خود جمع می کند. و در رأس این هرم امپریالیسم مخفی انگلیس دستورات خدایی خود را از طریق آیت اله ها به مردم ابلاغ می رساند!

در سال 1928 -1307 ، بریتانیا ، اخوان المسلمین را در قاهره تاسیس کرد. شاخه های آن از قاهره به دیگر ممالک اسلامی خزید. شاخۀ ایرانی آن تحت تاثیر از نجف عراق به نام فدائیان اسلام تاسیس شد. خمینی مسئول حملۀ با چاقو و هفت تیر به احمد کسروی نویسندۀ نامدار و روشنفکر ارجمند ایرانی است. و او مسئول تمام ترورها در ایران بود. چندین نخست وزیر و روشنفکر ایرانی از قربانیان این ترورریسم بودند.

شعبۀ شیعه اخوان المسلمین، با انگلیس باقی ماند. ولی شعبۀ سنی آن از طریق قاهره به ترکیه رسید و بالاخره آمریکایی شد. و در حال حاضر لژ حجتیه در فراماسیون انگلیس متعلق به سید علی خامنه ای و باند او در ایران است. حجتیه طرفدار ظهور امام زمان است.

1979  (1357) خمینی توسط  آمریکا، انگلیس ، فرانسه و آلمان غربی ، پذیرفته و ارتقاع یافت.

او با شعار ترجیح کوخ نشینان به کاخ نشینان به ایران آمد.

ولی اولین کارش ممنوع کردن فعالیت اتحادیه های کارگری بود. حتا بر پایی جشن اول ماه مه نیز ممنوع شد. هم چنانکه در زمان شاه نیز ممنوع بود.

او در آغاز کار اظهار داشت ما انقلابمان را صادر خواهیم کرد. و استفاده از کلمۀ امت بجای ملت را شروع کرد.

در واقع آنان گسترش سرزمین های تحت سلطۀ انگلیس در جهان را آغاز کردند. آنان در انگلیس کاخ هایی برای خود خریدند . و در جایی که ظاهرا در جنگ دائم با آمریکا بودند ، فرزندان خود را برای زندگی و تحصیل به آمریکا فرستادند. و بودجۀ مملکتی را دزدیده و در حساب بانکی فرزندان خود در ایران ، انگلیس و اروپا واریز کردند.

این رژیم همانند تمام رژیم های استعماری ، دیکتاتوری خشن را به مردم ایران تحمیل کرد. در واقع این رژیم مثل داعش است.

بیشتر بودجۀ مملکتی مدام دزدیده می شود. و هر گز دزدان میلیاردی پیدا و تنبیه نمی شوند. ولی دست مرد بیکار بدبختی را که اقدام به دزدی کوچکی کرده می برند. زندان ها مدام از کشتن مخالفین سیاسی خونریز است. چند ماه پیش ، شیر محمد علی، یکی از مخالفین جوان با 37 ضزبۀ چاقو در

زندان فشافویه با قول آزادی، توسط مجرمین کشته شد.  

کشور های 5+1 هرگز اجازۀ باز گشت به اعضای داعش به وطن خود را نمی دهند. یا حتا اجازۀ فعالیت به اسلامیست ها را برخی در کشور خود ممنوع کرده اند. پس چرا می خواهند ایرانی ها ، تحت سلطۀ داعش انکلیسی رنج ببرند؟ تنها فرق داعش آمریکایی و داعش انگلیسی در این است که داعش آمریکایی سر مردم را می برد، ولی داعش انگلیسی در تظاهرات مسالمت آمیز از پشت سر مردم را با هفت تیر می زند. و سپس اجساد تیر خوردگان را از بیمارستان ها و خیابان ها جمع می کند و می برد و اقوام آنان را فرا می خواند و برای دادن جنازۀ مبارزین به آنان درخواست 40 میلیون تومان پول و خاکسپاری بی سرو صدا و بی مراسم در عرض یک ساعت را می کند. از این رو تعداد کشته شدگان معلوم نمی شود. و بجای صد ها کشته شده رقم 10 نفر را اعلان می کند.

هم اکنون 4500 نفر را دستگیر کرده و در زندان جنایی فشافویه مشغول به شکنجۀ آنان است. و اقوام آنان را فراخوانده. باز می خواهد چون داعش آمریکایی، آزادی آنان را به اقوامشان بفروشد و جیب گشاد خود را پر کند.

دولت های 5+1 در کشور های خود صحبت از دموکراسی می کنند. ولی می خواهند این توهین بزرک به بشریت را به عنوان حاکمیت مناسب برای مردم ایران بپذیرند.

اگر فعالیت اسلامیست ها در بعضی کشور ها ممنوع است، اجازه دهید که در تمام دنیا ممنوع شود.

چرا در ایران باید آزاد باشد؟ چرا رنج ایرانیان نادیده گرفته می شود؟

این پایان خط است.

اگر در سال 1979 (1357) ملا ها توسط بخش عمدۀ 5+1 ارتقاء داده شدند ، امروز وقت آن رسیده که سازمان ملل آنان را از اریکه قدرت پایین کشد.

وقت آن رسیده که آمریکا و ناتو خاور میانه را ترک کنند

وقت آن رسیده که انگلیس دست از حقه بازی در خاور میانه بر دارد

عربستان سعودی نوکر آمریکا خاور میانه را ویران کرده است

وقت آن رسیده که به سوریه و بقیه غرامت بپردازد

توسط مخالفین رژیم سعودی گزارش شده است که:

بن سلمان، سلاخ خاشوقچی ، در زیر زمین قصرش زندانی ساخته است که در آنجا زندانیان سیاسی عربستان، تحت نظارت شخصی او شکنجه می شوند.

مورد توجه سازمان ملل!

 

جبهۀ مردم برای نجات ایران

info@farah-notash.com