Farah Notash

شروع بازی جدید آمریکا با کورد ها
کوردها در معرض قضاوت جهانی

فرح نوتاش              جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست    قدرت زنان            وین   26 اکتبر 2019

 

آمریکا نه تنها داعش را برای تصرف معادن خاور میانه بسیج کرد وجوانان سادۀ مسلمان را پلۀ ورود خود به سوریه، بلکه همراه دیگر گرگ های حریص ناتو سالهاست که به دزدی نفت سوریه مشغول بوده و هنوز نیز هست.  حال با کشاندن آشکار پای کورد های سوریه به عنوان نوکر اوامر جهانخواری اش،  آشکارا از آنان  می خواهد که به مناطق میادین نفت سوریه نقل مکان کنند! تا به آنان کمک کند نفت را فروخته و مخارجشان را تامین کنند !! چه شد ؟! از کی آمریکا قیم و غمخوار خلق های تحت ستم شده است؟! اکنون دیگر این دم خروس نیست بلکه خود خروس است که با وقاحت تام  پا در میدان می گذارد. این مرحله ، مرحلۀ جدید جهانخواری آشکار آمریکا با نقاب سوء استفاده از کوردان برای غارت معادن نفت سوریه است. باید نقابش را پاره کرد.

در این مرحله  بلاخره نیات شوم آمریکا برای تصرف معادن جهان و هم اکنون تاراج نفت خاور میانه، آشکارا در معرض دید جهان است. شگفتا که در این مرحله دیگر آمریکا از گناه نابخشودنی کوردان در عدم  کمک رسانی به آمریکا درجنگ جهانی دوم سخنی نمی گوید !

کورد ها مگر در اتحاد با بشار اسد قادر به استخراج و فروش نفت نیستند که متوصل به آمریکا شوند. از کی آمریکا قیم کورد ها شده و نگران خرج و مخارج آنان است؟!

آمریکای در حال سقوط، با 1000 میلیارد دلار کسری بودجه دوست نمی شناسد . به هر خس و خاشاکی آومیزان می شود تا نجات یابد. بازگشت سریع آمریکا از عراق به سوریه، بی ارتباط با اعلان وضعیت قرمز اقتصادی آمریکا نیست. امروز وزیر خزانه داری آمریکا میزان بدهی های آمریکا را 16 تریلیون و 800 میلیارد دلار اعلان کرده است. و یکی از علل کسری بودجه، قطع مالیات بر درآمد یک در صدی ها بوسیلۀ ترامپ بوده است. پس در این مرحله، آمریکا راه حل حفظ  سیستم شدیدا به نفع ا% های در آمریکا را ،  تصرف معادن نفت سوریه توسط کورد ها برای خود تشخیص داده است!

 بعد از شکست اخیر، حال این بلوغ کوردان است که باید امروز بجای پیوند به آمریکا و هم پیمانانش در ناتو  با مردم مظلوم و طبقۀ کارگر منطقه متحد شود و دیگر بازیچه نشود . و شانه به شانۀ طبقۀ کارگر سوریه برای دفع نیروهای متجاوز به سوریه و حقوق انسانی خود مبارزه کنند.

اتحاد با بشار اسد، و دفاع از مرزهای سوریه در مقابل دشمنان متجاوز، آمریکا و تمام هم پیمانان آن در ناتو، آغاز راه است. تنها راه نجات انسان، سوسیالیسم با اتحادی بر محور "ضد امپریالیسم – ضد صهیونیسم " است.

پیمان ناتو ، اتحادیۀ امپریالیست هاست. روسیه و چین اگر بطور سرمایه داری اداره می شوند ، ولی دارای خصوصیت های امپریالیستی نیستند. تکیه بر واقعیت ها مهمترین اصل فلسفۀ علمی مارکسیسم است. هر جا که آمریکا به منافع ملل حمله می کند، روسیه و در کنارش چین در دفاع از ملل بر می آیند. اگر این واقعیت مهم و اساسی نادیده انگاشته شود، و لغات سیاسی - فلسفی همچون واژۀ "امپریالیسم" به غلط استفاده شود، بزرگترین خطای نابخشودنی، که همانا کشاندن مردم به بیراهه است رخ  می دهد. اگر احزاب چپ اروپایی به چین و روسیه امپریالیسم می گویند، به دلیل این است که کمیته های مرکزی آنان از جنگ دوم جهانی در اشغال صهیونیست هاست. ثابت کردن آن بسیار ساده است. تمام آنان اسرائیل خونخوار و متجاوز را هم به رسمیت می شناسند و هم به عنوان کشور مظلوم مورد حمایت قرار می دهند.  حتا سازمان ها و گروه های مختلف توسط صهیونیست ها اداره می شوند. باید شخصیت داشت. و از دنباله روی حذر کرد. وقوف بر ضعف های هر حزب و کشوری بسیار پسندیده است. ولی زدن مهر امپریالیسم به روسیه و چین ، فقط دنباله روی و کمک به امپریالیست ها در اتحادیۀ ناتو است.

زنده باد اتحاد ضد امپر یالیستی تمام سازمان ها و احزاب چپ

بر قرار باد شناخت ویژگی های امپریالیسم و صهیونیسم

نابود باد نان به نرخ روز خوردن و خود را هم رنگ جماعت کردن

 

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power