Farah Notash

ملت محترم ترکیه

روز 19 ژوئن 2014 نخست وزیر ترکیه، طیب اردوغان به وین می آید . نظر او از مسافرتش به آلمان و هم اکنون به اطریش، جلب نظر عمومی و اخذ آراء در انتخابات آتی ترکیه است.

در صحنۀ سیاست خارجی اردوغان و حزب او مستقیم پیرو سیاست های خارجی امپریالیسم آمریکا بوده اند وهستند . این بدان معنی است که اردوغان در پیاده کردن سیاست خارجی آمریکا که ضد منافع ملل آسیا و

 آفریقا ست کاملا هم آهنگ با او فعال است.

بیش از 5 میلیون کودک سوریه با آینده ای تاریک ، در جهان امروز بزرگترین تراژدی تاریخ کودکان جهان

نتیجه مستقیم سیاست خارجی اردوغان، تحت سلطه آمریکاست.

       -  همکاری تنگاتنگ با اعراب تحت سلطه آمریکا و اسرائیل.

       -  سلطه بر مساجد اروپا و شستشوی مغزی جوانان مسلمان اروپا برای سوءاستفاده از امیال پلید آمریکا.

       -    تعلیم نظامی جوانان مسلمان اروپا در ترکیه زیر آموزش مستقیم  نظامیان آمریکا.

       -   باز کردن یک سویه مرزبین ترکیه سوریه و گسیل جوانان فریب داده شده به سوریه برای جنگ.

       -  همکاری با مافیای ترک، در آزاد گذاردن آنان برای بردۀ جنسی کردن پناهندگان زن و کودک سوری.

       -   واخیرا، شستشوی مغزی دختران جوان مسلمان اروپا از طریق مساجد، پوشاندن برقۀ تزویربه آنان               وگسیل اشان به جبهه ها درسوریه .   

       -  همکاری همه جانبه با مافیای حکومت پلید ایران در فساد مالی وخیانت به ملل ترک و ایرانی.

       -   تبدیل خاک ترکیه به انبار باروت آمریکا علیه خاور میانه، با  وجود 24 پایگاه نظامی آمریکا ناتو در             ترکیه .اینجرلیک و ازمیر مجهز به موشکهایی با قابلیت به کارگیری کلاهک های اتمی. فاجعه                     کشتار و تخریب عراق و افغانستان از پایگاه نظامی اینجرلیک هرگزفراموش نخواهد شد.     

ملت عزیز و شجاع ترکیه ،

 فریاد داد خواهی 5 میلیون کودک آوارۀ سوریه ، دردی نیست که در مقابل آن بتوان سکوت کرد. با تعهد به وظیفه انسانی خود در عرصۀ بین المللی و طرد اردوغان و حزبش از صحنۀ سیاسی ترکیه، خاور میانه را از دسیسه های آمریکا به دست حزب عدالت  و توسعه و ادوغان برهانید .

 

قدرت زنان : جبهۀ ضد امپریالیستی جهان   فرح نوتاش  وین ژوئن  2014

Womens-power.farah-notash.com