Farah Notash

مسابقۀ دو

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان           وین  ژوئن 2015

 

با سقوط اتحاد جماهیر شوروی و تمام همپیمانانش در اروپا که توسط صهیون امپریالیست آمریکا با سامان دادن بیش از هزار سازمان غیر دولتی و خرید بزرگترین خائنین بنام تاریخ، چون میخاییل گور باچف و یلتسین که سوار بر انحرافات تاریخی در حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی تا به رهبری حزب و دولت رسیده بودند، آمریکا خود را یکه تاز میدان کرد.

برخی از دولت ها، بسیاری از سازمان ها و احزاب حتا چپ برای احراز قدرت، خود را به احزاب امریکا نزدیک کردند. آنان که می خواستند کم مترقی باشند خود را به حزب دمکرات و آنان که می خواستند کارشان بدون هیچ گونه ریسکی باشد خود را به حزب جمهوری خواه و کنگره آمریکا وصل کردند. و حتا رسوایی تا آنجا بالا گرفت که در دروس علوم سیاسی دانشگاه ها آمد که آمریکا قدرت اول جهان است و همۀ دول باید از او تبعیت کنند.

در این میان،  مسابقۀ دو  یه  احزاب و سازمان های ایرانی از چپ و راست به سوی آمریکا چه حیرت انگیز بود!   و زیر پرچم ها ی سابق .  چه خائنینی به ملل، در تمام دنیا به تزویر مشغول شدند.

وقتی فردی سیر یا پیاز خام می خورد، فکر می کند هیچ کس متوجه نیست که او آن ها را خورده است! ولی بوی نفرت انگیزش همه را منزجر و دور می کند.

پیوند با امپریالیسم و صهیونیسم هم دارای ویژگی هایی از همین دست است که حذر از آن ممکن نیست و سریع آشکار و ایجاد فاصله می کند. لذا مبارزان در این برهه دارای وظایفی هستند که غفلت از آن سبب مشگلات حال و آینده می تواند بشود.

 ایران چون تمام کشور های دارای منابع غنی، مورد توجه غارت گران و جنایت کاران  بزرگ جهانی به نام امپریالیسم و صهیونیسم است. و تمام رژیم ها در اکثر این ممالک، دست نشاندگان یکی از همان جنایتکاران جهانی هستند. و اهرمشان دیکتاتوری وحشتناک وبی رحمانه ای ست که بر مردم این ممالک تحمیل می کنند.

پس دشمن اول مردمان این ممالک امپریالیسم جهانی و بعد نوکران داخلی آنان است . پس مسئله بس روشن است، مبارزینی  که برای اهراز قدرت بسوی امپریالیسم و صهیونیسم می روند  نیز

راه دشمنی با ملت خود را در پیش می گیرند . شاید فکر می کنند وقتی به قدرت رسیدند آنچنان نخواهند کرد. ولی این آنان نیستند که تصمیم خواهند گرفت. آن زمان هم جز اجرای دستور، کار دیگری نخواهد توانست انجام دهند. و الا امپریالیسم نوکر دیگری را از ذخیرۀ خود فورا به جای آنان خواهد نشاند.

این نکته ایست که که جبهۀ جهانی ضد امپریالیست به آن معتقد است و تأکید می کند.

وحدت یا اتحاد با  این سازمانها و افراد را مسموم می شناسد.

محک فلسطین است.   چرا؟

چون فلسطین جایی است که صهیون امپریالیسم  زنده زنده پوست مردم را کنده و هنوز در حال کندن هستند. کسی که، سازمانی که ، حزبی که در مقابل کشتار مردم بی گناه درهر جای جهان سکوت می کند ، رویش را بر می گرداند ، و برای منافع شخصی و سازمانی خود دروغ می گوید و نان به نرخ روز می خورد ، او نوکر جیره خوار امپریالیسم است و کوک شده در جهت منافع صهیون امپریالیسم سخن می گوید. و دشمن مردم مظلوم جهان است. شناختن آنان باید جدی تلقی شود.  اتحاد با این افراد و این سازمان ها سم مهلک است. و سکوت در مقابل کشتار فلسطینیان نشانۀ وابستگی جدی به صهیونیسم و امپریالیسم است.

کار بی انضباط و غیر متدیک اتلاف وقت و گشتن در یک دایرۀ بسته ای بیش نیست . باعث خستگی و فرار مردم می شود. واظهار نظر های تشنج آفرین، غیر علمی هستند. و کمکی به مردم تحت ظلم استبداد مذهبی ایران را نمی کند. اتلاف وقت و نیروی مردم است .

انتقاد،  اصول ویژه ای دارد. و عدم ملاحظۀ آن اصول ، یعنی بی ارزش شدن مطلب ارائه شده.

نام شناخته شدۀ منتقد

و معرفی کامل دیدگاه های او

 و گر نه هر کسی می تواند به نام یکی ... یا نام مستعار ناشناس عرصۀ مبارزاتی را با مقالاتی متشنج و فضای اتحاد را ویران کند . مقالۀ مندرج در سایت بسیار محترم گزارشگران در انتقاد از حزب تودۀ ایران و سازمان اکثریت از همین دست است.

از پشت نقاب به دیگران توهین  کردن است .

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست تشتت آفرینی صهیون امپریالیسم جهان را خوب می شناسد و ممانعت از ایجاد هر تشنجی را در صفوف مبارزاتی از مهمترین ارکان مبارزۀ امروز می داند.

حزب تودۀ ایران همانند تمامی احزاب و سازمان ها مثل رود جاری است. هرگز هیچ حزبی و سازمانی به یکسان نمی ماند . بررسی و تحقیق در مورد تحولات آن ، نیاز به بر رسی یک گروه محقق ضد امپریالیست و ضد صهیونیست شناخته شده دارد. که بر اساس آئین تحقیق، بدون تدخیل پیشداوری ها نوشته ها ی آن حزب را مرحله به مرحله مطالعه و بازتاب حزب را در مقابل تحولات سیاسی در جهان بررسی کند و نظرش را بر اساس اسناد ارائه دهد. بکار بردن کلمات توهین آمیز به هیچ کس کمک نمی کند. در ارزیابی حزب توده ایران دو موضوع بسیار مهم را نباید از نظر دور داشت.

حزب مادری ست که تأثیر بسیار جدی بر روشن فکران ایران و کارگران ایران داشته است.

حزبی ست که از درون آن قهرمانان نامی طبقه کارگر جهان بیرون آمده اند.

ولی امروز دچاره پرکندگی شده است.

سازمان فداییان خلق ، مبارزۀ خود را با قهرمانی آغاز کرد. شعر شور انگیز مبارزه بوده است.انشعاب همیشه تلخ است.

 امروز نیز اکثریت  به شعباتی تقسیم شده است و این بسیار دور از انصاف و مروت است که به انسان های شریف وانقلابی توهین کرد و به زور آنان را به زیر سلطۀ آقای ... که جانب دار کسینجر است برد. بطور مشخص روش کنفدراسیون شاه و چماق داری مردود شناخته شده است.

هدف و نیاز امروز جامعۀ انسانی جهان برای نجات از چنگال هیولای صهیون امپریالیسم وحدت

نیرو هاست.

حیف و میل کردن نیروها، با  آزردن و توهین به انسان هایی که از جان و مال خود برای تغییر جهان مایه می گذارند در خدمت اهداف امپریالیسم است. و بطور مشخص برای ایجاد یک گام بسوی پیش، ایجاد کمیتۀ بررسی و تحقیق یک وظیفۀ عاجل است.

اعضاء این کمیته مشخصا نیازمند سابقۀ مبارزات ضد صهیونیستی و ضد امپریالیستی هستند.

هم اکنون در سایت محترم توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران نقدی بر بیانۀ حزب تودۀ ایران درج شده است. و باید منتظر جواب به آن، از سوی حزب تودۀ ایران بود.

 

وحدت نیرو های ضد صهیون-امپریالیست برای تغییر جهان اساسی ترین گام مبارزاتی است

 

www.farah-notash.com                   Women’s Power

womens-power.farah-notash.com