Farah Notash

چادر و امپریالیسم

در دفاع از حقوق زنان

لطفا...

داستان های پرطمطراق عاشقانه مگو

چون ملا هم با توسل به قد و قامت

و جرقه های زلف زنان

اسیر کردشان در سیاهی و زندان

 

پشت این سکۀ ستایش پیکر زن

" ضعیفه" حک شده است

پشت این ستایش تن زن

سرکوب شخصیتش

تحقیر انسانیتش

و سلطۀ امپریالیسم با نقاب مذهب

نقش شده است

 

دفاع از زن ...

با دلائل سخیف سکس ابزاری

کریه...چندش آور

و نفرت انگیز است

 

دیدن زن ...

                 بعنوان زاینده ای زیبا

دیدن زن....

                  به عنوان ابزار تمتع جنسی

ریشۀ عمیق دارد...

در منطق سرمایه

 

دفاع از زن ...

وظیفۀ همه است

به لحاظ انسان بودن زن

و به لحاظ اینکه

تو نیز ... بتوانی سری بلند کنی

و بگویی ... که تو نیز انسانی

وعلیه هر گونه تحقیر و تبعیض بر انسانی

 

در مبارزه برای رهایی انسان...

و برای آزادی... و برابری

اعم از جنس و نژاد

طرح و ستایش زیبایی های سر و جسم

نشانش بر...

عدم درک اعماق درد و مسئله است

 

امروز ... معیار زیبایی

در... درک مصائب انسان

در گسترۀ بی مرز زمین  

مستتر است

 

و زیبایی اندیشه

در تلاش ره یابی و نجات

از بند ظلمات و سلطۀ بیداد

ستارۀ درخشان جهان زیبایی ست

 

ای کاش همه

از ستایشگران این زیبایی ...

در مرد

یا که زن باشیم

 

ملا ... با تحمیل حجاب

در انجام مأموریت است

سود رسانی...

به صاحبان کارخانه های پارچه بافی جهان

با بریدن جیب ملت ایران

 

و ادامۀ سلطۀ ملا

تنها در سود رسانی به اربابان ...

میسر... می گردد

فروش شش هفت متر پارچه برای یک چادر

کم نیست ... د رنهایت

سود هنگفتی ست برای اربابان

 

ملا...  گزمۀ سرمایه داران بزرگ

مأموریتش...

تحمیل آشکار خواست آنان بر ملت

با باتوم و تفنگ و توسری ست

و در قصور مأموریتش ...

عزل خواهد شد

 

اسلامیسم ...

نقاب امپریالیست ها و سرمایه داران بزرگ

و... نفی حجاب

مبارزه با بزرگ سرمایه داران جهان

و سلطۀ آنان ... بر ایران است

 

اکبر رفسنجانی

طراح قتل ها و رأس قاتلان

در دانشگاه آزاد اسلامی

در قفس کرد

زنان ایران

 

حال ... گر چه مبارزۀ نفی حجاب

به نظر ساده و ارمغانش

فقط ... رهایی زن از قفس است

لیک در اعماق...

آغاز خانه تکانی بزرگ ...

و تخلیه است

آغاز انقلابی ضد امپریالیستی

اعلام موجودیت ملتی باج نده

ملتی مصمم به آقایی خود ...

و دارندۀ اقتدار بر سرنوشت خود

 

زنان ایران

در خط مقدم این عصیان

با پشتوانۀ خشمی عظیم و توفنده

از اسارت و شکنجه

از کراهت قفس

و از ستوه سیاه چهل سال

نبرد در زندان

 

دفاع از زنان

                 شکستن ملاست

دفاع از شرافت انسان

دفاع  از رهایی ایران

دفاع از رهایی کودک

ورهایی مرد است

 

بپا خیز ای انسان

رها کن خود را

 از اسارت  ملا

 

 

فرح نوتاش

وین 5 مارس 2018 - 14 اسفند

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com