Farah Notash

شیرعلیرضا... مشعلدار انقلاب ما

فرخنده باد بر تو ایران

شعاع سپیده دمان

از نازی آباد تهران

کوی زحمتکشان

 

فرخنده باد برتو

فرود تیغ صبح 

بر سینۀ ظلمات...

بر خرافات... دزدی ... تفرعن

 گنداب چرک وخون و فساد

 

فرخنده باد بر تو...

تولد ... و قیام  قهرمان دلیر و جوان

علیرضا ... شیر محمد علی

" شیر علیرضا "

 

چه پر شور و پویاست

این جوان

کلامش فصیح و چه زیباست

این قهرمان

به پا خاسته با فروزنده مشعلی

عزمش... رهایی انسان و روشنگری

 

جوان ...لیک

رهانیده خویش

ز بند خرافات و تحمیق کیش

روشن... صریح و سلیس

می نویسدعلیه

جانیان و دزدان با تسبیح و ریش

 

کلامش ... زلزله

در جان فراماسیونهای انگلیس

در اخوان المسلمین

امام زمانی های

حجتیه...مهدویه...

و لرزانده او ... بی یا علی

 پایه های تخت پوسیدۀ سید علی

 

رذیلانه... دادگاه ملایان

برای محو او بی اعدام

و دزدیدن جلال قهرمانی او

بگسترد برایش دام

با حکم هشت سال زندان

بجای اوین... فرستاد او را به

زندان فشافویۀ... سلاخ خانۀ تهران

داد  امر سلاخی

 به مجرمان ابد...

با وعدۀ دروغ آزادی

 

حال جاریست

 سی و هفت جوی خون

از جای جای بدنش

از فشافویه ... به سراسر وطنش

ایستاده استوار

"شیرعلی رضا"

و به دست افراشته دارد

 فروزان و پر نور... مشعلش

 

او زنده است

نفس می کشد

می زند قلبش... در قلب من هنوز

در قلب تو هنوز

فریاد ملتی ... فریاد های اوست

جویای راه رهایی ...

طغیان یا...

هر روز به بهانه ای... صبر و سکوت

و چهار صد سال ... رنج  حقارت بار صبوری

 

بگو " شیر علی رضا "

و بر خیز بپا ...

بگیران نور به مشعل ات

از مشعلش...

بتاز بی وحشت و هراس

بر هر چه ملا... و ویران کن

بنیاد و مکتبش  

 

خون شیرعلیرضا

می کوبد با خروش...

در رگهای تو و من

می گردد عشق او ...

جاودان در وطن

اکنون نام او... رمز عبور ماست

برخیزیم بپا ... برخیزیم بپا

 

ای عاشقان آزادی ... حق انسان

عشق و عدالت ... و سرزمینمان

بیدار و بهوش

مشعلدار انقلاب ما

شکسته... قفل دروازه را

و دارد به زیر پا... عمامه و عبا

فرزند رنج و کار... خود یک کارگر

حک بر دیوار ودر

عکس و نام او

بارمز نام او...

بر خیزیم به پا

" شیر علیرضا "

 

 

 

فرح نوتاش

وین 28 ژوئیه 2019

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com